Afdrukken

Roosendaal investeert in natuur, water en landschap

Geplaatst door redactie Roosendaal op internet op .

Het college van B&W van Roosendaal heeft ingestemd met het tweede programma voor projecten op het gebied van groen, water, ecologie en landschap (GWEL II) Het programma bestaat uit acht projecten die bijdragen aan de ambities op het gebied van natuur, landschap en recreatie in Roosendaal.

Een belangrijke ambitie is het realiseren van een samenhangend natuurnetwerk, waarbij Roosendaal inzet op de aanleg van ecologische verbindingszones en agrarisch landschapsbeheer. Daarnaast staat de beleefbaarheid van de natuur en de cultuurhistorie van de streek centraal. Daarom wordt via GWEL II ook geïnvesteerd in recreatieve verbindingen, archeologische waarden en gebruiksmogelijkheden van parken. In totaal bestaat GWEL II uit de volgende projecten.

1. Aansluiting Molenbeek op de Engebeek
De ecologische verbindingszone Molenbeek wordt in het noorden aangesloten op de Engebeek. Het gaat om het gebied tussen de gebouwen van het Kellebeekcollege, het voormalige Essentgebouw en het EKP, de Wipwei en rondom de Oude Beek. Het gebied krijgt een parkachtige karakter en wordt geschikt voor recreatie.

2. Aanleg ecologische verbindingszone Spuitendonkse Beek
De Spuitendonkse Beek is de laatste beek van het Rissebeekcomplex die wordt ingericht als ecologische verbindingszone. Daarmee wordt het Rissebeekcomplex één aaneengesloten ecologische verbindingszone.

3. Kasteel van Wouw
Samen met de Stichting Kasteel van Wouw en Waterschap Brabantse Delta worden de mogelijkheden onderzocht om de waterberging Smalle Beek te vergroten. Daarnaast wordt gekeken of de huidige populieren vervangen kunnen worden, om het landschapsbeeld ook op de lange termijn in stand te houden.

4. Agrarisch Landschapsbeheer
Met de provinciale regeling voor Agrarisch Landschapsbeheer worden boeren gestimuleerd om kleine landschapselementen aan te leggen en/of te beheren. Roosendaal wil opnieuw deelnemen in de regeling als de provincie de regeling in 2016 verlengt.

5. Uitvoering van de Parkenvisie
De gemeente Roosendaal werkt aan een Parkenvisie, waarin de Roosendaalse parken worden beschreven en ingedeeld naar hun functie en cultuurhistorische waarde. Eventuele aanpassingen die voortvloeien uit de Parkenvisie kunnen worden bekostigd uit GWEL II.

6. (Be)Levende Landschappen
Op verzoek van Brabants Landschap neemt Roosendaal deel aan de Europese subsidieaanvraag (Be)Levende Landschappen. De subsidie wordt aangevraagd voor (verbeteringen in) het gebied tussen Roosendaal, Rucphen en Essen.

7. Versterken van de recreatieve routestructuur
Op meerdere plaatsen in Roosendaal wordt de recreatieve routestructuur verbeterd. Het gaat bijvoorbeeld om ontbrekende schakels in fiets- en wandelroutes, bewegwijzering en rustplekken langs de routes.

8. Beekdalherstel bij Nispen
Op dit moment gaat de Molenbeek bij Nispen door een betonnen ‘duiker’ onder de Antwerpseweg door. Deze duiker wordt ingekort, waardoor het zicht op de Molenbeek wordt hersteld en de route ook voor zoogdieren beter vindbaar wordt.

Langlopend natuur- en landschapsbeleid
Met GWEL II (en eerder GWEL I) geeft Roosendaal invulling aan de ambities uit het landschapbeleidsplan ‘De Zoom vanWest-Brabant’ en het ‘Waterplan Roosendaal’ uit 2005. De visie en ambities van beide plannen zijn nog altijd actueel. Ook legt GWEL II een basis onder het Groenfonds dat door de Roosendaalse gemeenteraad op 8 juli 2015. Het Groenfonds werd ingesteld voor de compensatiegelden uit ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied van Roosendaal. Deze gelden moeten worden ingezet voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Met de projecten in het kader van GWEL II is een totale investering gemoeid van 1,4 miljoen euro.